*فرزندنهم آقا نصراله

 

فرزندان آقا نصراله معروف به نایب از زن اول

1- حاج یحیی خان

2-رفیع خان که در جوانی فوت شد

 3- فریده خانم همسر آقا عنایت اله خان(تحویلدار)

4- حاجیه خانم همسر حاج آقا محمد

5- حاج علی اکبر خان از کلثوم خانم دختر میرزا ابوالقاسم (جد پدری رضایی های صوفی )

1- حاج میرزا یحیی خان

فرزندان حاج میرزا یحیی خان از زن اول سلطان خانم دختر حاج حسن آقا

1- نصرت اله خان

 2- رفیع خان

 3- محمد تقی خان

 4- جعفرخان (معروف به یحیی پور)

 5- افسر خانم همسر موسی خان پیش بیجاری

 از زن دوم معصومه خانم دختر میرزا حبیب اله

6- رقیه خانم همسر خلیل خان عضدی

 7- عالیه خانم همسر آقا اسداله

8- قمر خانم همسر آقا عنایت اله خان (تحویلدار)از زن سوم

 9- زین العابدین خان از زن چهارم (شلمانی)

10- مادرآقا همسر غلامحسین خان بامداد صوفی

*فرزندان آقا نصراله

1 - حاج یحیی خان

 1- نصرت اله خان

فرزندان نصرت اله خان صوفی سیاوش از اُمهانی خانم  (عروس خانم) دختر حاج سید حبیب

1- گوهر تاج خانم همسر آقا سید یوسف میر حبیبی

2- احمدعلیخان 

3 - عبدالعلی خان

4- امان اله خان

5- زهرا خانم همسر یوسف خان اکبری صوفی

6- پری تاج خانم همسر عطاء اله خان داودی صوفی

7- پروین خانم همسر سرهنگ دکتر محمدعلی صوفی

 از زن دوم سیده  فاطمه دختر آقا سید مطهر

8- رحمت اله خان

 از زن سوم

9- آقا قدرت اله

 از زن چهارم سلطنت

10- شمسی خانم همسر محمدعلی خان گلشن

11 - ایران خانم همسر سیروس خان سلیمی

12- اعظم خانم همسر جهانشاه خدیوی

 از زن پنجم زلیخا (کاس خانم)دختر کریم کریمی

13- ناهید خانم همسر سرهنگ مرادی

14-آقا حسین

 15- مهندس پرویز

 از زن ششم مهربانو

 16- مهرانگیز همسر ابراهیم خان بامداد صوفی

 17- پروانه خانم همسر  دکتر صمد فاضل زاد

18- پوران همسر رحیم اخوان مقدم

19- دکتر هوشنگ

20- دلبر خانم همسر  مهندس داریوش معرفت

21- روحی خانم  همسر  دکتر وکیلی

22- سیروس

از زن هفتم افضل خانم دختر غلام آقا مدیری

23 - عشرت خانم  همسر احمد فریدونی

24- ژاله خانم  همسر فتح اله محبی

 25- ژیلا خانم همسر فریبرز یاسری

 26- فریدون

 از زن هشتم زبیده

 27- حورا خانم همسر سرهنگ علی پور

از زن نهم فاطمه

 28- نادر

 از زن دهم زیبا

 29- موسی

 

فرزندان آقا نصراله

* حاج یحیی خان

*نصرت اله خان

 1-گوهرتاج خانم

فرزندان گوهرتاج خانم صوفی سیاوش همسر آقا سید یوسف میر حبیبی

1- اشرف خانم همسر دکتر یحیی خان صوفی سیاوش  

۲-فخری خانم همسر ایرج خان صوفی سیاوش

3- بدری خانم همسر کامران اختیار

فرزندان اشرف خانم و فخری خانم در خانواده شوهرانشان ذکر خواهد شد

* فرزندان بدری خانم

1- یاس= نام همسر......نام فرزند......

2- بنفشه = نام همسر....نام فرزند....

*نصرت اله خان

*۲- احمدعلی خان

 

فرزندان احمدعلی خان صوفی سیاوش از معصومه خانم دختر آقا حسین

1- مهندس عزیزاله(پاشا خان)

2- دکتر عبداله خان

3- مهندس اسداله خان

 4- حشمت اله خان

 5- عبیده خانم = همسر: مهندس صمد فیروزی

6- قدسی خانم= همسر: مهندس احمد فرخی

 7- فریده خانم = همسر سیروس فرهمند

8- صفورا خانم

9- مهندس نرگس خانم(نازی= همسر دکتر علی رجبی)

۱۰-اُمهانی خانم= همسر دکتر کمالی

*مهندس عزیزاله (پاشا خان)

فرزندان پاشاخان از افسرخانم دختر جعفرخان صوفی(شهیر به                                                       یحیی پور )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1- کتایون= نام همسر: مهندس علی حاجی بیکلو

۲- مهندس کاوس= نام همسر..... نام فرزند.......

3- مهندس کیومرث= نام همسر : ندا بختیاری  نام فرزند: سپهر

* دکتر عبداله خان

فرزند عبداله صوفی از لورا آمریکایی

1-راستین

۲- شاهین

۳-ریما = نام همسر:...... نام فرزند: آریانا

*  مهندس اسداله خان

 فرزند اسداله صوفی از طلیعه دختر دکتر مستشفی

۱- نوشا= نام همسر : نیما مشکوری  نام فرزند: آریا کوروش(آریا سایروس)

۲- نگین

* حشمت اله خان

فرزندان حشمت اله از پیراسته خانم دختر عطاء اله خان داودی صوفی

1- مهندس تکین= نام همسر:  نسیم

2- مهندس متین= نام همسر...... نام فرزند.....

* عبیده خانم

فرزندان عبیده خانم عیال مهندس صمد فیروزی

۱-دکتر پیروز= نام همسر: خاطره حریرچی نام فرزند: کامرون

2- مهندس احمد حسین= نام همسر...... نام فرزند.......

*قدسی خانم

(اولین فرماندار زن ایران)

 

 

فرزندان بانو قدس صوفی  همسر مهندس احمد فرخی:

۱- دکتر فرخ= نام همسر: الن (امریکایی) نام فرزندان: ۱- مری الن بانو ۲- صوفی

۲- دکتر فریال= نام همسر: پال فیلپس (امریکایی) نام فرزند: میلا

*فریده خانم

فرزندان فریده خانم = همسر: سیروس فرهمند

1- بهاره = نام همسر: گراهام استاپل برگ (امریکایی) نام فرزندان: ۱- مایلز ۲- گریس ۳- لارس

۲- بیتا= اریک تام باک وا (امریکایی) نام فرزندان: ۱- دریک

*مهندس نرگس خانم (نازی)

اولین زن مهندس املش

فرزندان مهندس نرگس صوفی سیاوش همسر دکتر علی رجبی ابهری

1- دکتر امیر احمد= نام همسر: نسیم بندر نام فرزند: نیکا

2- مهندس آراز= نام همسر: ماندانا برقی

۳- مهندس طرلان

 

 

*نصرت اله خان

*۳- عبدالعلی خان

*فرزندان عبدالعلی خان صوفی سیاوش از شکوفه سادات دختر حاج سید رضی مقیمی

1- حسن آقا

 2- مهندس عباس

۳- مرتضی

 4- نصرت اله

 5- عزت اله

 6- فاطی خانم همسر ادوارد هس

7- گیتی خانمهمسر علی اکبر صرفه جو

8- حوری خانم همسر عباس مجیدی

9- دری خانم همسر حسین خواهان

10- ماری خانم همسر اتلنان زمیر شاه جعفری

* حسن آقا

فرزندان حسن صوفی سیاوش از نرگس دختر آقا سید محمد حسینی

1- رضا

2- رویا

3- محمدرضا

4- لیلا

 5- لیدا

6- لاله

*رضا= نام همسر: زهره دختر اکبر امیدی نام فرزند: پرتو

 

* رویا

فرزندان رویا صوفی همسر مهندس حسن قدیری صوفی

1- امیر حسین =نام همسر.... نام فرزند.......

2- امیر هوشنگ = نام همسر ...... نام فرزند...

3- فروغ= نام همسر...... نام فرزند.......

* محمدرضا

فرزند محمد صوفی از فاطمه دختر احمد اسدی

1- مریم

* لیلا

فرزندان لیلا صوفی همسر مهندس محمدعلی یاسری

1- آرمین=نام همسر...... نام فرزند......

2- آرام= نام همسر....... نام فرزند.......

* لیدا

فرزندان لیدا صوفی همسرمهندس بابک پیشوازی

1- لادن

*مهندس عباس

فرزندان عباس صوفی از نرگس دختر میر عمادی

1- صفا 2- سهیل

*مرتضی

فرزندان مرتضی صوفی از گوهر دختر گل آقا سلیمان زاده 1- رشید 2- فرشید 3- فراز4- فرید

*نصرت اله

فرزندان نصرت صوفی از پروین دختر ناصری

1- پیمان

2- نسترن= نام همسر:

*عزت اله صوفی

فرزندان عزت اله صوفی از معصومه  دختر بلدور

1- هاله = نام همسر:مهدی علی نژاد

2- هنگام= نام همسر:

3- هومن= نام همسر: شیلا ژرفی شهرانی

*فاطی خانم 

فرزندان فاطی صوفی از  ادوارد هس

1- علی( از همسر اول  احمد مقیمی)= نام همسر....نام فرزند

2- امیرحسین= نام همسر..... نام فرزند.....3-مریم= نام همسر......... نام فرزند.........

*گیتی خانم

فرزندان گیتی صوفی همسر علی اکبر صرفه جو

1- ارمغان= نام همسر....... نام فرزند..... 

2- ارغوان = نام همسر..... نام فرزند....... 

3- آرزو= نام همسر....... نام فرزند..........

4- افسانه= نام همسر........ نام فرزند.......

* حوری خانم

فرزندحوری صوفی همسر  عباس مجیدی

1-سیاک زاد= نام همسر........ نام فرزند......

2- آناهیتا= همسر ریاض نوروزی

3- لیلا

4- رعنا

* دری خانم

فرزندان دری صوفی همسر  حسین خواهان

1- اندیشه( از همسر اول  دکتر یحیی زاده)=نام همسر....... نام فرزند....... 

2- آرمان=نام همسر....... نام فرزند......

*ماری خانم

فرزند ماری صوفی سیاوش همسر  اتلنان زمیر شاه جعفری

1- مازیار

*نصرت اله خان

 4*-امان اله خان

فرزندان امان اله خان صوفی سیاوش از زن اول هاجر خانم دختر میر عبدالوهاب

1- فرشته خانم

2- دکتراحسان اله خان

3- فهیمه خانم

از زن دوم سلطان خانم دختر نوروز محمدی زربیجاری

4-طاهره خانم

5- آقا طاهر

6- آقا تهمورث

7- طوبی خانم

 از زن سوم طلایی خانم

8- طلعت خانم

*فرشته خانم

فرزندان فرشته صوفی سیاوش همسر مهندس محمدرضا عنایتی صوفی

1- فضل اله

۲- طلعت

* دکتر احسان اله خان

فرزندان احسان اله خان صوفی سیاوش از ژاینت آمریکایی

1-کاوه

2-صمد

* فهیمه خانم

فرزندان فهیمه صوفی سیاوش عیال فرشید قدس شریفی

1-شکوفه = نام همسر......نام فرزندان.......

*آ قاطاهر

فرزندان طاهرصوفی سیاوش از شیوا دختر محمدعلی خان گلشن

1- مهدی

2- مهتاب= همسر مهندس مهدی غریبی

نام فرزند: بهار

*آقاتهمورث

فرزندان تهمورث صوفی سیاوش از منیژه دختر رضا زاهد رضاییه

1- طغرل

2- ترمه

3- ترکان

4- ترلان

*طاهره خانم

فرزندان طاهره صوفی سیاوش همسرمحمد مرتضوی ماچیانی

1- مریم 

2- مینو 

3- مروارید

*طوبی خانم

فرزندان طوبی صوفی سیاوش همسر دکتر مهندس سیدحسن صحرانورد

1-مهندس حامد 

2- مهندس آرش

*طلعت

فرزندان طلعت صوفی سیاوش همسر آقای عباس جعفری شایسته  

1- حمیدرضا

2- توکتم

3- غزل

 

1-      نصرت اله خان

5-      زهرا خانم

 

فرزندان زهرا صوفی سیاوش در زیر نام همسرش یوسف خان اکبری صوفی ذکر شده است.

 

 

1-نصرت اله خان

6- پری خانم

*پری خانم

فرزندان پری صوفی سیاوش در زیر نام همسرش عطاء اله خان داودی صوفی ذکر شده است.

 

1-نصرت اله خان

7-      پروین خانم

* پروین خانم

فرزندان پروین صوفی سیاوش در زیر نام همسرش دکتر محمدعلی صوفی ذکر شده است.

فرزندان آقا نصراله

 

1-نصرت اله خان

8-  رحمت اله خان

 

فرزندان رحمت اله خان صوفی سیاوش از اعظم دختر میرزا آقا رأفت

1-اکرم خانم

2-  عذرا خانم

3-  زیبا خانم

4-  سیما

5-  سینا

6-  رحمان

7- رویین

8-    رامبد

از زن دوم فیروزه خانم دختر آقای علی محمد سرلاتی

9-   رشاد

از زن سوم گل خانم  دختر آقای امیدعلی بلوک

10-  رضی

از زن چهارم زیبا خانم دختر حاج رمضانعلی بهمنیار

11-  فرزاد

از زن پنجم سید مریم  دختر آقا سید مرتضی ذاکری ملکوتی

12-   پریسا

13-   رضا

 

*  اکرم خانم

فرزندان اکرم صوفی سیاوش همسرعیسی محمدیان

1-      عارف

2-      ادیب

3-      احمد

*  عذرا خانم

فرزندان عذرا صوفی سیاوش همسر  کریم محمدی

1-فرشید= نام همسر: ماري

2-   فرنوش= نام همسر: سعيد

*زیباخانم

فرزندان زیبا صوفی سیاوش عیال سید حبیب حسینی

1-    عبداله

2-      فاطمه (حنانه)= نام همسر : رضا طاهري

3-   سمانه

·       *  سیما

فرزند سیما صوفی سیاوش همسر محمود رضایی کجیدی

1-   علیرضا

*سینا

فرزند سینا صوفی سیاوش همسر  ایرج ملکی

1-ساريه= نام همسر: بهزاد عليپور

۲- سحر

·        *رحمان

فرزندان رحمان صوفی سیاوش از افروز دختر محمدرضا خان صوفی

1-      روشنک

2-      رامین

*رویین

فرزندان رویین صوفی سیاوش از عذرا دختر آقاجان سعیدپور

1-      یاشار

2- تارا ( اعظم)

·       *  رامبد

·         فرزند رامبد صوفی سیاوش از خديجه

1-   علی

۲- الهه

·       * رشاد

 فرزندان رشاد صوفی سیاوش از مریم  دختر آقا سیدموسی حسینی

1- مهتاب

2- شهریار

3- رهام

·       * رضی

فرزندان رضی صوفی سیاوش از ناهید مشعوف

1-   ترگل

2-  تورج= نام همسر: سحر

*فرزاد

فرزند فرزاد صوفی سیاوش از هلن دختر حبیب اله اکبری

1-  غزل

·        *پریسا

فرزند پریساصوفی سیاوش همسر حسین سلیمانی

1- آرشام

۲- آيدين

 

1-نصرت اله خان

9-  قدرت اله

فرزند قدرت اله صوفی سیاوش از معصومه خانم دختر قاسم خان هدایتی

1-      مستانه = نام همسر: حسین اسحق زاده نام فرزندان :

1-آدینه

2- آویشن

 

1-نصرت اله خان

10-شمسی خانم

 

فرزندان شمسی  صوفی سیاوش همسر محمدعلی خان گلشن

1-      معصومه

2-      زهره

3-      محمدرضا

4-       علیرضا

 

1-نصرت اله خان

11-   ایران خانم

فرزندان ایران  صوفی سیاوش همسر سیروس خان سلیمی

1-      دکتر شهرام= نام همسر: آناهیتا عطاردی نام فرزندان 1- امیرسامان 2- کیمیا

2-   زهره= نام همسر: بهزاد شیبانی نام فرزند: ارسلان

3- شراره= نام همسر:بهزاد سلطانی نام فرزند: یلدا

 

 

1-نصرت اله خان

12-   اعظم خانم

فرزندان اعظم  صوفی سیاوش از همسر اول سرهنگ بهاری

1-      حمید

 از همسر دوم آقای جهانشاه خدیوی

2- پوشکین

3- شاهین

4- رویا = نام همسر: سعید اناری نام فرزندان: 1- تانیا 2- عرشیا

 

1-  نصرت اله خان

13-   ناهید خانم

فرزندان ناهید صوفی سیاوش همسر سرگرد هادی مرادی

1- مهندس وید

2-  مهندس    امید

3- مهندس    نوبر

 

 

1-نصرت اله خان

14-   آقا حسین

فرزندان  حسین  صوفی سیاوش از زیبا دختر حاج عباس طاهری

1-      غمزه=

2-       غنچه=

3-      رضا=

4-      رسا=

 

1-نصرت اله خان

15-   مهندس پرویز

 

فرزند پرویز صوفی سیاوش از زینب (مریم) اسماعیل زاده 

1-  پیمان

2-   مهندس صنم

3-   مهندس سارا

 

1-نصرت اله خان

16-   مهربانو خانم

فرزندان مهرانگیز صوفی سیاوش  در زیر نام همسرش ابراهیم خان بامداد صوفی ذکر شده است

 

 

1-نصرت اله خان

17-   پروانه خانم

اولین زن تحصیلکرده املش

فرزندان پروانه خانم صوفی سیاوش (کوچی ماما) همسر دکتر صمد فاضل زاد

1-    مهندس پیمانه

2-      چکامه= نام همسر: مهندس حمید کاوه دیده ور نام فرزندان: ۱- دریا ۲- دیلن

3-      خاطره

 

1-نصرت اله خان

18-   پوران خانم

فرزندان پوران  صوفی سیاوش همسر کریم اخوان

1-      رامین

2-      افشین

 

1-نصرت اله خان

19-   دکتر هوشنگ

فرزندان هوشنگ  صوفی سیاوش از انگرد آلمانی

1-     دکتر انوش

2-     مهندس امیر

 

1-نصرت اله خان

20-   دلبر خانم

فرزندان دلبر صوفی سیاوش همسر  مهندس داریوش معرفت

1-آرش

2-دکتر آرمین

 

1-نصرت اله خان

21-   روحی خانم

فرزندان روحی صوفی سیاوش همسر دکتر وکیلی

1-      رویا

2-   دکتر بابک

۳- پردیس

 

1-نصرت اله خان

22-   سیروس خان

نام همسر سیروس صوفی سیاوش خانم هایکه (اتریشی)                                                       

1-نصرت اله خان

23-   عشرت خانم

فرزندان عشرت صوفی سیاوش همسر احمدآقا فریدونی

1-    دکترنیلوفر= نام همسر دکتر زاهدی

2-      نغمه

3-      فراز

 

 

1-نصرت اله خان

24-   ژاله خانم

فرزندان ژاله صوفی سیاوش همسر آقا فتح اله محبی

1-  مژگان

2-  مرجان

3- مژده

 

فرزندان آقا نصراله

1-حاج یحیی خان

1-نصرت اله خان

25-   آقا فریدون

 فرزندان فریدون خان صوفی سیاوش از زهرا خانم(حوری) دختر محمد لطیفی

۱- فرگام

۲- مهندس شبنم

۳- مهندس شهرزاد

۴- پرهام

 

1-نصرت اله خان

*26-   ژیلا خانم

 فرزندان ژیلا خانم صوفی سیاوش همسر فریبرز خان  هوشمند

1- نیما

 2- مهندس سینا

3- مهندس نازنین

*نصرت اله خان

*27-   حورا خانم

فرزندان حورا صوفی سیاوش همسر سرهنگ علی علی پور

1-      حمیرا

2-      همایون

3-      هنگامه

4-      هلن

5-      رضا(هامون)

 

1-نصرت اله خان

28-  آقا نادر

فرزندان نادر  صوفی سیاوش از صدیقه دختر مشتی علی زمان زارع پور کلیشمی

1-      نادره= نام همسر: امیرزمان میرزا بابایی

2-      قادر

3-      سمانه

4-      فاضل

 

1-نصرت اله خان

29-  آقا موسی

فرزندان موسی صوفی سیاوش از ژوهانا

1-مریم

2-احسان

            

 

فرزندان آقا نصراله

1-حاج یحیی خان

2- آقا رفیع خان

فرزندان آقا رفیع خان صوفی سیاوش از تاج الملوک دختر حبیب اله موید الدیوان عضدی

1-      حسام الدین خان

2-       رکن الدین  که در جوانی فوت شد

3-      نازنین خانم همسر محسن خان سمیعی صوفی

4-      گلچهره خانم  از مه لقا دختر اسماعیل  همسر حسین خان سمیعی صوفی

*1- حسام الدین خان

فرزندان حسام الدین خان صوفی سیاوش از اعظم خانم دختر حاج آقا ناصر صوفی

1-      دکتر رفیع

2-      دکتر  مهندس رشید

3-      حمید

4-      هنگامه

5-      فرامرز از پری خانم تهرانی دختر حاج آقا تهران پور

6-      فرزاد

7-      فرهاد

*دکتر رفیع

فرزند دکتر رفیع صوفی سیاوش از زهره

1-مازیار

·      * دکتر رشید

فرزندان دکتر رشید صوفی سیاوش از شهین دختر یوسف خان اکبری صوفی

1-      شیزل (پونه)

2-  شیلا

3-  حمید

*هنگامه

فرزندان هنگامه..........

*فرزاد

فرزندان فرزاد..........

*فرامرز

فرزندان فرامرز..........

*فرهاد

فرزندان فرهاد..........

*مهتاب

*2- نازنین خانم

فرزندان نازنین صوفی سیاوش در زیر نام  همسرش محسن خان سمیعی صوفی ذکر شده است

*3- گلچهره

فرزندان گلچهره صوفی سیاوش در زیر نام  همسرش حسین خان سمیعی صوفی ذکر شده است

فرزندان آقا نصراله

1-   حاج یحیی خان

3-تقی خان

 

فرزند آ قا تقی خان  صوفی سیاوش از هاجر پیش بیجاری دختر میرزا بابا

1-      توران خانم همسر دکتر سمیع سمیعی املشی

فرزندان آ قا تقی خان  صوفی سیاوش از ملوک خانم دختر حاج علی اکبر خان

2- یوسف خان

3-  جلال خان

4-کلثوم خانم  همسر مهندس شمس الدین علمی غروی

5-تاجماه خانم عیال سرهنگ هادی میزان املشی

6- دکتر یحیی خان

7- دکتر اکبرخان

فرزندان آ قا تقی خان  صوفی سیاوش از اقدس خانم دختر حاج حسین خان تجریشی (باغبانباشی)

8-      داود خان

9-       مهندس جمشید خان

10-    مهندس حجت اله خان

11-   مولودخانم عیال محمود عسکری

12-   مهین خانم عیال دکتر سیدحسین مرتضوی

13-   مینا خانم عیال دکتر صدرا روحانی

14-    ملیحه خانم عیال دکتر ترجمان

15-   شهناز خانم عیال حسین فرهودی

فرزندان آ قا تقی خان  صوفی سیاوش از سلطان دختر اسماعیل ماهانی توشه میانی

16-    مریم خانم   عیال محمدرضا ارمزدی

17-   اکرم خانم  عیال مهندس خلیل یاسری

18-   نفیسه خانم عیال سید مهدی جلالی

19-   حدیثه خانم عیال دکتر محمود عندلیب

20-   خجسته خانم عیال مهندس پرویز سیگارودی

21-   مهندس منصور

 

1*-ت وران خانم

فرزندان توران صوفی سیاوش همسر دکتر سمیع سمیعی املشی

1محمدحسین=نام همسر: سارا اسکندانی

*۲- دکتر محمدرضا= نام همسر:سارا صوفی سیاوش نام فرزندان:

۱- دکتر فرشید

۲- مهندس فاطمه= نام همسر: محمود امینی نام فرزند: گلسا

۳- دکتر سمیع

 

*۳- دکتر محمدعلی= نام همسر: لعبت خانم میزان املشی نام فرزندان : ۱- دکتر حمیدرضا۲- دکتر امیدرضا

۴- زیبا =نام همسر: محسن کیاکجوری نام فرزندان: ۱- مهندس علی=نام همسر.....نام فرزند:۱- نوژان

۲- رحیمه (رهره)

*5-زهره = نام همسر: فرزین منتظمی نام فرزند:۱- علی= نام همسر:.....

۶- محمدولی= نام همسر : سهیلا زاهدی نام فرزندان : ۱- توران ۲- صادق

۷- محمدصادق= در جوانی فوت شد

۸- محمدجواد= نام همسر: محبوبه ....... نام فرزندان: ۱- امیر علی ۲- امیر حسین

۹- زرین (زری) 

 

 

2-  یوسف خان

فرزندان یوسف خان  اکبری صوفی  از زهرا خانم  دختر نصرت اله خان صوفی سیاوش

1-      اسماعیل خان(شهریار)

2-      شهراد خان

3-      شکرخانم (ملوک)

4-      شهلا خانم عیال محمدخان صوفی سیاوش

5-      شهین خانم عیال دکتر رشید صوفی

6-      شهره خانم همسر محسن رحیمی زند

7-      شعله خانم همسر میرزاجانی

*اسماعیل خان (شهریار)

فرزندان اسماعیل خان اکبری صوفی از مینا دختر قاسم تهرانچی

1-   مهندس   آتوسا

2- مهندس    امیر نصر

از زن دوم زهرا(افسر) دختر مجیدزاده طبری

1-      امیرحسین

2-       آرش

·       *  شهرادخان

نام همسر  شهراد صوفی بنوس (اسپانیایی)

·       *  شکرخانم

همسر بی با لبیب (انگلیسی)

·         *شهلا خانم

فرزندان شهلا اکبری صوفی در زیر نام همسرش محمدخان صوفی سیاوش ذکر شده است.

·         *شهین خانم

فرزندان شهین اکبری صوفی در زیر نام همسرش دکتر رشید صوفی ذکر شده است.

*شهره خانم

فرزندان شهره اکبری  صوفی همسر محسن رحیمی زند

1-      شب بو

2-      ناصر

3-      نادر

·        * شعله

  همسر آقای میرزاجانی

                                 

 

*3-جلال خان    

فرزندان جلال خان صوفی سیاوش از طاوس خانم دختر مهدیخان عنایتی صوفی

۱- سیامک خان

۲- سیاوش

۳- سارا

۴- سهراب

۵- سروش

* سیامک خان

 فرزندان سیامک صوفی سیاوش از میترا رضاپور

۱- نیلوفر= نام همسر......نام فرزند:

۲- نرگس

* سیاوش در جوانی فوت شد

* سارا خانم

فرزندان سارا صوفی در زیر نام همسرش دکتر محمدرضا سمیعی املشی ذکر شده است

* سهراب

 فرزندان سهراب  صوفی سیاوش از ناهید(معصومه)دختر حسین شافی

۱- سام

*سروش

 فرزندان سروش صوفی سیاوش ازجمیله خانم علیزاده

۱- مهندس آرش

 

4*-کلثوم خانوم   

 همسرمهندس شمس الدین علمی غروی

 

 

5*-تاجماه خانم

نام فرزندان تاجماه صوفی سیاوش در زیر نام همسرش  سرهنگ هادی میزان املشی ذکر شده است

 

6*-دکتر یحیی خان

فرزندان دکتر یحیی خان سیاوش از اشرف خانم دختر سید حبیب میر حبیبی

۱-مهندس حبیب = نام همسر: فرح جوانمرد نام فرزند: ۱- امیرتقی

۲- حاتم

۳- هاله=  همسر: مهندس ناصر صوفی  نام فرزندان ۱- جواد ۲- گوهرتاج 

۴- هدیه

 

7-دکتر اکبرخان 

 همسر: مونیک موگه (فرانسوی)

  

 

۸-داود خان

فرزندان داود صوفی سیاوش از شهلا دختر   خطاط

۱- سونیا= نام همسر: نام فرزند:

از زن دوم آوش دختر عزیز عسکری

۲- رضا

 

۹-مهندس جمشید خان

فرزندان مهندس جمشیدخان صوفی سیاوش از فاطمه خانم دختر مسعودخان باباییان صوفی

۱- علیرضا=نام همسر:.....نام فرزند

۲- دکتر گیلدا=نام همسر: مهران مشاری 

نام فرزندان» 1- آیه 2- نور

 

۱۰- مهندس حجت اله خان

فرزندان مهندس حجت اله خان از اورزلا آلمانی

۱- گیو

۲- کیوان

۳- کوروش

۴- توسن(نسرین)

۵- یاسمن

از زن دوم منیژه دختر ایجادی

۶- مرجان = نام همسر: پیمان معینی

نام فرزند: پرهام

۷- الهام= نام همسر: دکتر شهریار جنانی

 

۱۱- مولودخانم

مولود خانم = نام همسر: محمود عسکری نام فرزند: سارا

 

۱۲- مهین خانم

 فرزندان مهین صوفی سیاوش همسر دکتر سید حسین مرتضوی

1- مجید

2- حامد

3- حمید

4- مرتضی

 

۱۳- مینا خانم

فرزندان مینا صوفی سیاوش همسر دکتر صدرا روحانی

۱- علی

۲- عماد

۳- عارف

 

۱۴- ملیحه خانم

فرزندان ملیحه صوفی سیاوش همسر دکتر امان اله ترجمان

۱-  دکترترمه

۲- دکتر ترانه

۳- دکتر تهمینه (فاطمه)

۴-ابوطالب(سجاد)

15- شهنازخانم

فرزندان شهناز صوفی سیاوش همسر حسین فردوسی

1- مهری

2- سمانه

3- سمیرا

16- مریم خانم

فرزندان مریم صوفی سیاوش همسر  محمدرضاخان ارمزدی

1-  دکتر مهیار(محمد)= نام همسر= دکتر میترا(نرگس) شجاعی نام فرزندان 1- مهداد 2- دریا

2- مازیار (رضا)=نام همسر= سیده ناز خلیقی دختر میر شهاب الدین نام فرزندان = 1- مریم خانم 2- مهتاب خانم 

3- دکتر ماندانا= نام همسر مهندس جمال جمشیدیان  نام فرزندان: 1- آرین2-ارشیا

4- دکتر رکسانا= نام همسر = دکتر حسین محمدی 

17- اکرم خانم

فرزندان اکرم  صوفی سیاوش در زیر نام همسرش مهندس خلیل یاسری ذکر شده است.

18- نفیسه خانم

فرزندان نفیسه صوفی سیاوش همسر آقا سیدمهدی جلالی

1-مهندس امیر

2- دکتر عظیم

19- حدیثه خانم

فرزندان حدیثه  صوفی سیاوش همسر دکتر محمود عندلیب

1- دکتر مهندس مهران

2-مهندس  مهرک

3- مهندس مونا

4-مهندس مهسا

20- خجسته خانم

فرزندان خجسته صوفی سیاوش همسر مهندس پرویز  نوری سیگارودی

1- مهندس شبنم

2-دکتر شقایق

21- مهندس منصور

فرزندان منصور صوفی سیاوش از شهره پرنگ

1- مهندس سینا

2- مهندس سوگل

 

فرزندان آقا نصراله

1- حاج یحیی خان

4- جعفرخان معروف به یحیی پور

فرزندان جعفرخان صوفی

 از زن اول شهربانو خانم دختر میرزا قاسم شبخوس لاتی

1- فاطمه خانم همسر دکتر جهانگیرخان بامداد صوفی

از زن دوم سکینه خانم دختر آقا حسین

2 ایرج خان

3- علی خان که در جوانی فوت شد

4- محمدخان

5- ابوالحسن خان

6- عبدالحسین خان

7- افسرخانم

8- سلطان خانم

9- شیرین خانم

10- مونس خانم

 

 

 

1*- فاطمه خانم

فرزندان فاطمه صوفی سیاوش در زیر نام همسرش  دکتر جهانگیرخان بامداد صوفی ذکر شده است.

2*- ایرج خان

فرزندان ایرج صوفی سیاوش از فخری خانم دختر سید یوسف میر حبیبی 

1- مهندس عبدالوهاب

2- رضا

3- آزاده

4- آوازه

5- لیلا

3*- علی خان

در جوانی فوت شد

4*- محمدخان

فرزندان محمد صوفی سیاوش از شهلا دختر یوسف اکبری صوفی

1- جعفر

2- علی= نام همسر: آيدا رياضي نام  فرزند: برديا

3- جواد

5*- ابوالحسن خان

فرزندان ابوالحسن صوفی سیاوش از زهره دختر علی اکبر خان سلیمی

1- حمیدرضا(پویان)

2- حامدرضا

6- عبدالحسین خان

فرزندان عبدالحسین صوفی سیاوش از زیبا دختر  سبقت اله عسگری خانقاه 

1- ماهان

2- ایمان

7*- افسرخانم

فرزندان افسر صوفی سیاوش عیال مهندس پاشا (عزیز) صوفی ذکر شده است

          •  8 *- سلطان خانم                                          

فرزندان سلطان صوفی سیاوش همسر دکتر هوشنگ ارمزدی

1- دکترمرجان= نام همسر: جیل پنیا فلور

2- مهندس مژده

3- مهندس امیرحسین = نام همسر: آیدا بینا

9* - شیرین خانم

فرزندان شیرین صوفی سیاوش همسر سهامدین صوفی

1- حسام

2- ستاره

10*- مونس خانم

فرزندان مونس صوفی سیاوش عیال مهدی صوفی

1-ساشا

2-مانلی

3-کسری

 

فرزندان آقا نصراله

1- حاج یحیی خان

5- افسرخانم

فرزندان افسرخانم همسر موسی خان عادلی پیش بیجاری

1- حسینعلی خان

2- محمدعلیخان

3- رحمت اله خان

 

فرزندان آقا نصراله

1- حاج یحیی خان

6- رقیه خانم

فرزندان رقیه خانم عیال خلیل خان عضدی

1- مصطفی

2- گلرخ عیال مهندس نوراله عضدی

 

فرزندان آقا نصراله

1- حاج یحیی خان

7- عالیه خانم

فرزندان عالیه خانم در زیر نام همسرش حاج اسداله ذکر شده است.

8- قمرخانم

فرزندان قمرخانم عیال آقا عنایت اله (تحویلدار) ذکر شده است.

 

فرزندان آقا نصراله

1- حاج یحیی خان

9- زین العابدین خان

فرزندان زین العابدین صوفی سیاوش از زن دوم منیره سادات دختر حاج آقا محسن

1- محمود

2-مجید

3-حمید

ا- محمود

فرزند محمود صوفی سیاوش از..........

1-آناهید

2-مجید

فرزندان مجید صوفی سیاوش از مینو

1صنم

2- سارا

3- حمید

فرزندان حمید  صوفی سیاوش از مینو دختر هوشنگ شادلو

1- مانا

2-مهسا

 

 

 

 

 

 

+ -- ایرج دلکش |